پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

1-بین افزایش نرخ حق بیمه بالا و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ارتباط معناداری هست.

2- بین کارفرمایانی که از یارانه جهت حق بیمه کارگران بهره گیری نمی کنند و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران ارتباط معناداری هست.

3- بین عدم آگاهی وشناخت  کارفرمایان از تاثیرپرداخت حق بیمه (ارائه خدمات به بیمه شدگان) و اجتناب کارفرمایان از  پرداخت حق بیمه ارتباط معناداری هست.

4-بین عدم بازرسی کارگاهها و اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران ارتباط معناداری هست.

5- بین بالابودن هزینه های پرسنلی نیروی کار(حقوق ومزایا) واجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ارتباط معناداری هست.

6- بین عدم تمایل کارگران نسبت به واریزحق بیمه به تامین اجتماعی  و اجتناب کارفرمایان ارتباط معناداری هست.

7-1-روش پژوهش

به دلیل اینکه عوامل علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه مورد مطالعه قرارگرفته این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد روش پژوهش دراین برسی توصیفی می باشد و از جهت نوع اجرا به دلیل ورود به حوزه های کسب و کاربیمه ای در راستای اخذ داده های اولیه ،پژوهش پیمایشی به شمار می رود.

7-1-1-روش گردآوری اطلاعات

دراین پژوهش برای جمع آوری اطلاعات برای مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.از ابزارهای ثانویه گرداوری اطلاعات در این پژوهش نیزمی توان به :اینترنت،مقالات فارسی ولاتین،اسنادموجود درکتابخانه ها،مقالات داخلی و نشریات تصریح شده می باشد.

7-2-1-جامعه آماری : باتوجه به تقسیم بندی کارگاهها در ارتباط باپرداخت حق بیمه  جامعه آماری پژوهش آن دسته ازکارگاه هایی هستند که کارفرمایان حق بیمه به تامین اجتماعی واریز نمی کنند که بایستی ازاین گروه از طریق تامین اجتماعی بازرسی به اقدام آید تا حق بیمه کارگران شاغل درکارگاه را بپردازند.

-1-8تعریف واژه های کلیدی

تامین اجتماعی: به منظوراجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام متناسب و متناسب بابرنامه های تامین اجتماعی،همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری ازمحل وجوه و ذخایر،سازمان مستقلی به نام “سازمان تامین اجتماعی “وابسته به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی که دراین قانون “سازمان”نامیده می گردد،تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و امور آن منحصرا طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ادراه خواهد گردید. ( قشقایی ، 1390،13)

حق بیمه :عبارت می باشد از وجوهی که به حکم قانون تامین اجتماعی برای بهره گیری از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.

کارگر:شخصی می باشد که به دستورکارفرما درکارگاه کار می کند.

کارفرما:شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که بیمه شده به دستورو یابحساب او کارمی کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی می باشد که نماینده گان مزبوردر قبال بیمه شده به عهده می گیرند .

کارگاه : موسسه ای می باشد که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و با سرمایه عمومی ایجاد و ادراه می گردد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد