پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

طی چند سال اخیرشاهد تغییرات زیربنائی عمده ای در ساختار اقتصادی کشور بوده ایم که تمامانشات گرفته ازبرنامه سوم وچهارم پنج ساله دولت درجهت رشد و توسعه اقتصادی می باشد.قسمتی از این برنامه تاکید به تغییر مالکیت صنایع و شرکت های دولتی دارد.دولت نیزبرنامه جامع ای را در ارتباط با انتقال مالکیت ،از بخش دولتی به خصوص تدوین نموده که براساس این برنامه ها به تدریج و با ایجاد  زمینه های لازم مالکیت و سهام اکثریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می گردد.بالتبع نکته ای مهم می باشد تعمق بیشتری در این ارتباط می طلبد آثار جانبی این حرکت و پیامدهای ناشی از تغییرات مالکیت و نیروی انسانی شاغل در این بخش ها خواهد بود زیرا عملا دولت خود بطور مستقیم عهده دار امور رفاهی پرسنل مذبور نخواهد بود ،بلکه قشرعظیم کارکنانی که تا دیروز کارفرمای آنها دولت بود با این اقدام تحت پوشش کارفرمایان بخش خصوصی قرار خواهند بود.و به خیل مشمولان قانون سازمان تامین اجتماعی افزوده خواهد بود . (داودآبادی فراهانی؛1376، 15)

نکته مهم قابل ذکر حجم و گستردگی این اقدام می باشد و این در حالی می باشد که به علل مختلف  مانند اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه که شاغل در بخش خصوصی قریب به 75 درصد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را در برداشته و درآمد حاصل ازحق بیمه سهم عظیمی در تامین مالی سازمان دارد(95 درصد) باعث شده که فاصله هزینه های سازمان با درآمدهایشان روز به روز نزدیکتر گردد و با افزایش فزاینده دریافت کنندگان از مزایای سازمان تامین اجتماعی ،اگر طریقه کنونی ادامه یابد با وضعیت ضعیفی که سازمان در سرمایه گذاری ذخائر خود داشته ،شاید سازمان چند سال بعد قادر به ایفای تمام تعهدات خود در سطح مطلوب و حتی کنونی نبوده و باتوجه به اینکه بهره گیری کنندگان ازمزایای سازمان تامین اجتماعی را اکثرا قشر کارگر تشکیل می دهد که ازجمله اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه به حساب می آید می توان چنین استنباط نمود که عدم پرداخت حق بیمه کارگران ازطرف کارفرمایان از یک طرف نوعی اجحاف به این قشرآسیب پذیر جامعه می باشد لذا سازمان تامین اجتماعی ازنظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده پایه گذاری شده و باتوجه به نرخ حق بیمه متوسط یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری به شمار می رود(یزدانی،نیکوپور،فلاح زیارانی؛1385، 24)

این مطالعه برای اولین بار در سطح سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان انجام می گیرد و رویکرد آن شناخت عوامل موثر در عدم پرداخت حق بیمه از جانب کافرمایان می باشد تا با مشخص شدن این عوامل راه کارهای مناسب برای برطرف کردن این مساله در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان فراهم گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد