پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

پیدایش بیمه خصوصی:

ازدیدگاه تاریخی شاید بتوان کفت که چینی ها اولین ملتی بودند که درباربری دریایی اصل تقسیم خطررادر3000سال قبل ازمیلاد رعایت می کرده انددرآن دوره تجارت چینی هاوقتی کالایی راازطریق رودخانه حمل ونقل می نمودندآن رابوسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردند.تااگرچنانجه یکی ازکشتی هاغرق شودکالای موجوددرسایرکشتیهابه سلامت به مقصدبرسد.بین سالهای 916الی 700قبل ازمیلادتوسط اهالی شهرلوان واقع درمدیترانه شرقی بافکرمقابله باخطرات دریا قانونی به تصویب رسیدکه به موجب آن زیان همگانی  به عنوان یک رسم بازرگانی شناخته گردید.درقانون مزبوربرخی ازاصول بیمه امروزی ازقبیل سرشکن کردن خسارات وارده به یک نفربین عده ای ازافراددیده می گردد.بدین معنی که اگرکالایی برای نجات کالاها وکشتی به دریا ریخته می گردید کسانی که کالاهایشان نجات پیدا کرده بودمی بایستی خسارات کالاهایی راکه به دریاریخته شده بود راجبران نمایند.بتدریج نظام مشارکت برای قبول خطرات درسراسرکشورهای تجاری قرون اول میلادی تعمیم یافته واین امربین تجاریونانی ورومی گسترش بیشتری یافته بود. (سازمان تامین اجتماعی 1369،2)

به موازات بسط بیمه های باربری وحوادث ازآنجایی که بشرازگذشته های دورهمیشه دراین فکربودکه خودراازنتایج اقتصادی مرگهای ناگهانی سنین جوانی وهمچنین عوارض ناشی ازپیری حفظ کند،بیمه عمرنیزموردتوجه بوده می باشد .براساس یک نوشته روی پاپیروس که درمصر کشف شده ومربوط به 4500سال قبل میباشدمندرج ست که مومیا گران مصری هرموقع که یکی ازکارکنان کارگاههایشان فوت می نمود،موظف بودندوارث آنها راموردحمایت قراردهند پیدایش بیمه عمربه شکل امروزی که مبنای محاسباتی داشت آغاز رسما درسال 1383درانگلستان به وجودآمد وازآنجا به سایرکشورها ازجمله هلند وامریکا گسترش پیدا نمود وبه جهت اینکه استقبال گسترده ای ازاین نوع بیمه شددرحال حاضرقریب 3500شرکت بیمه عمردرجهان درحال فعالیت وخدمات بیمه گری می باشند. (همان ماخذ،4)

4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی

ازآنجاکه جوامع اروپایی به لحاظ عوامل هم زیرا تغییرساختار اجتماعی اروپا وتغییر وجهش آن ازدوره مبتنی براقتصاد معیشتی به یک اقتصاد مبادله ای و حرکت مردم از مناطق روستایی به مراکز شهری با آغازپیدایش صنایع دستی پارچه بافی وتبدیل زمینهای زائدزراعتی  به صورت شهروقصبه وازهمه مهمترانقلاب صنعتی قرن هفدهم که بازارهای جدید وامید بخشی برای کشتی های تجاری انگلیس درسراسراقیانوس اطلس وسایرقسمت ها بدست آمد وازآن فراتر اختراع ماشین نخ ریسی درسال 1765که خودموجب تغییرصنعت نخ ریسی ازصورت صنعت خانوادگی ومزدوران مناطق کشاورزی به صورت ماشینی ودرکاگاهها ی بزرگ و وسیع گردید وهمچنین اختراع ماشین بخاروات درسال 1769که به کاخانه داران چنان قدرتی داد که تولید ازآن هم فراتررفته وتولیدانواع محصولات درسطح گسترده شروع گردد،زودتراز جوامع دیگر دچاردگرونی گردیدند. ( شکری، 1375،23)

لذا مطالعه سیرتحول بیمه های اجتماعی با تعقیب سلسله تغییرات وتحولات اجتماعی واقتصادی این جوامع عجین می باشد. ساختن کارخانه های بزرگ باعث تغییرات اساسی درزندگی اجتماعی واقتصادی این جوامع گردید.کشاورزی بصورت مکانیزه ،مترادف غذای کافی برای شهرها وخوشبختی برای مالکان بزرگ بود،این امرروزبه روزبه تعداد گدایان می افزود زیرا با بکارگیری ماشین درتولید عده کمتری احتیاج بود ازاینرو با افزایش فوق العاده بیکاران به ناچاراندیشه ای دربرخورد با این پدیده ناشی ازرشد صنعت گرفت وقوانینی درجهت کمک به فقرا تدوین و به مورد اجرا درآمد( همان ماخذ،23)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد